Shelly Lynn Eliskovich-Kempton-Burnett
1979 - 1983

 


 1979

 


 1980

 


 May 1981

 


 1982

 


 1982

 


 October 1982

 


 Enacia, Shelly, Mitch, & Tammy
1983

 


 June 1983

 


 September 1983Shelly Page 1

Shelly Page 2

Shelly Page 3

Shelly Page 4

Shelly Page 5


Shelly & Jeb's kids:

   Kole James Burnett

   Moriah Lyn Burnett

   Lyndsey Nakole Burnett


Back to Melvyn's page

Back to Eliskovich family page

HOME